ELEMEN KEBERTANGGUNGJAWABAN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Elements of Marriage Responsibility According to Islamic Perspective

Authors

  • Nor Dalilah Zakaria University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Raihanah Azahari University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Bahiyah Ahmad University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.22452/fiqh.vol20no2.1

Keywords:

Contemporary Challenges, Religious Practice, Accountability, Marriage

Abstract

Muslim families nowadays are facing threats that are big enough to lead to moral, social and economic collapse. The declining religious values ​​and the occurrence of conflicts in family institutions can contribute to the existence of social diseases today. The psychological crisis and spiritual deprivation of humans in the era of globalization can be overcome if humans return to religion and practice religious teachings. Society needs resilience skills and a strong identity to produce balanced people from both internal and external aspects. Therefore, the injection of religious and spiritual elements becomes a priority to improve personal well-being. This article aims to describe the elements of marriage responsibility based on verse 35 of Surah al-Ahzab which conforms to the three principles of religion, Iman, Islam and Ihsan by using the documentation method. There are four main elements: knowledge and obedience, good association, livelihood and maintaining honour as the basis of responsibility in Muslim marriages that need to be implemented by husband and wife.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Abd al-Raḥmān al-Juzayri, al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1989).

‘Abdul Raḥmān al-Ṣabūnī, Niẓam al-Usrah wa Hāl Musykilātuha Fi Dhau’ Islām, (t.tp: Maktabah Wahbah, 1983).

‘Aṭiyyah Saqar, Mawsū’ah al-Usrah Taḥta al-Ri‘āyah al-Islām Ḥuqūq al-Zawjiyah (Qāhirah: Maktabah al-Wahbah, 2006).

Abdul Jalil Hj. Mohd. Hassan, “The Islamic Concept of Marriage,” Islamika II, (Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1982).

Abdul Karim Zaidan, Al-Mufassal Fi Al-Aḥkām Al-Mar’ah Wa Al- Baiti Muslimah Fi Al-Syariah Islamiah, (Beirūt: al-Risālah,.)2000

Abu al-A’la Maudūdi, Huqūq al-Zawjain, (Jeddah: Dār al- Sa’udiah, 1985).

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2003).

Abū Ja‘far Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazid Ibn Kathīr, al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān, (Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, 2000).

Abū Muḥammad al-Ḥasan bin Mas‘ūd bin Muḥammad bin al- Fara, Tafsīr al-Baghawī (‘Ammān: Dār Iḥyā’ al-Turāth al- ‘Arabī, 1999).

Abu Zuhrah, Muhammad, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957).

Adibah Sulaiman@Mohamad, Ezad Azraai Jamsari & Nurliyana Mohd Talib, “Konsep Ilmu menurut Perspektif Syed Sheikh Ahmad al-Hadi,” Islamiyyat 38, no. 2 (2016), 93-102.

Ali Jarishah, Kehormatan, “Hak-hak Manusia Menurut Islam, Suatu Kajian Perbandingan,” terj. Mohd Marzuqi Shafie (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990).

Al-Alūsī, Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud, Rūh al-Ma’āni fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al- Sab‘ al-Mathani (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009).

Al-Shafi’e, Al-Fiqh al-Wadih ‘Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi’ie, vol. 1, terj. Hj. S’aid Haji Ibrahim (Kuala Lumpur: Dar al- Ma’rifah, 2000).

Aspalella A. Rahman, Nazli Mahadzir, Che Thalbi Ismail & Asmar Abdul Rahim, “Perkembangan Terkini Undang Undang Keganasan Rumahtangga Di Malaysia,” International Seminar On Regional Politics, Administration And Development 2020 (Insorpad2020), 56-67.

Azhar Abdul Aziz, Raihanah Hj Azahari & Khairul Faezi Mohd Said, “Perkongsian Pendapatan Suami Isteri dalam Keluarga Islam dan Impak kepada Kualiti Hidup,” Journal of Contemporary Islamic Studies 2, no. 1 (2016), 34-45.

Azhar Muhammad & Kamarul Azmi Jasmi, “Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di Kalangan Orang-Orang Melayu,” dalam Krisis dan Konflik Institusi Keluarga, ed. Abd Rahim Abd Rashid, Sufean Hussin & Che Hashim Hassan (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2006), 66-80.

Azma Mahmood, “Pengukuran Tahap Penghayatan Pendidikan Islam Tahap Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Di Malaysia,”(Tesis Kedoktoran, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006).

Badrān Abū al-‘Aynayn Badrān, al-Zawāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām (Iskandariah: Mu’assasah Shabāb al-Jāmi‘ah, 1985).

Badrudin, ‘Upaya Keluarga Pra Sejahtra dalam Membentuk Keluarga Sakinah,’ Jurnal Hukum (t.t.): 108; Fadillah Ismail, “Faktor Keharmonian dan Keruntuhan Rumah Tangga,” Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke- 11 (PERKEM KE-11), (2016) 394 – 399.

Conger, D.R., Glen H. E., & Lorenz O.F., “Linking Economic Hardship to Marital Quality and Instability,” Journal of Marriage and Family 3, no. 52 (1990), 643-656.

Conger, R., Rueter, M. & Elder G. J., “Couple resilience to economic pressure. In P. Boss (Ed.). Family Stress: Classic And Contemporary Readings (Thousand Oaks: Sage Publications, 2002), 292-319.

Crouter, A. C., & Helm-Erikson, H. M., “Work and Family From A Dyadic Perspective: Variations in Inequality,” In R. Milardo & S. Duck (Eds.), Families as Relationships (New York: Wiley, 2000), 99-115.

Elmi Baharuddin dan Zainab Ismail, “Kecerdasan Ruhaniah Membentuk Manusia Unggul,” Islamiyyat 37, no. 2 (2015), 97-105.

Faula Arina, ‘Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani,’ (Disertasi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

Haliza A. Shukor, Hasnizam Hashim & Intan Nadia Ghulam Khan, “Krisis Rumah Tangga: Punca-Punca Dan Cara Untuk Mencatasinya Menurut Perspektif Syariah Dan Akta Undang- Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984,”http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/9408/1/ Kajian%20Syariah%20 Dan% 0Undang-Undang%20-%20 Part%203.pdf

Hishām Qiblān, Adab al-Zawāj fī al-Islām (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1983).

http://www.jksm.gov.my/fungsi-bahagian/bahagian-sokongan-keluarga/

Ismail Ibrahim, Islam Mendepani Cabaran (Putrajaya: JAKIM, 2021).

Jahid Sidek, “Konsep Tasawuf Yang Muktabar Dalam Akidah.” Jurnal Qalbu 4, no. 3 (2017), 44-81.

Jasmi, K. A., Muhammad, A & Mohamed, A. K, “Asas Kebahagiaan Rumahtangga Mengikut Paradigma al-Nawawi,” in Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan, (2004), 1-12.

Jasri Jamal & Hasnizam Hashim, “Transformasi Mahkamah Syariah di Malaysia: Keperluan Kajian Semula Terhadap

Bentuk Hukuman bagi Kes-Kes Jenayah Syariah,” Ulum Islamiyyah 12 (2014), 87-103.

Mahmud Saidon, Asas Pembentukan Keluarga Bahagia, (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, 1984).

Mat Saad Abdul Rahman, Undang-undang keluarga Islam: Aturan Perkahwinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa (Shah Alam: Hizbi, 1993).

Md Zawawi Abu Bakar, Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, “Hak Suami Isteri dalam Perkahwinan Islam: Analisis Menurut Fiqh,” REKAYASA: Journal of Ethics, Legal and Governance 35, vol. 4 (2008), 35-52.

Mohd Amir Haji Arifin@Mohd Rifin & Jamalluddin Hashim, “Fungsi Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (BSK JKSM) Menurut Maqāṣid al-Sharī‘ah,” Human Sustainability Procedia (INSAN 2018 E-Proceeding,(2017).

Mohd Yusoff, Zulkifli, “Gejala Sosial Dalam Komuniti: Satu Sorotan Penyelesaian Dari Perspekrif Wahyu”, Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komunti Modenisme (SIVIC 2004), 7-14.

Muḥammad ‘Aqilah, Niẓām al-Usrah fī Islām, vol. 2 (‘Ammān: Maktabah Risālah Ḥadīthah, t.t.).

Muḥammad Abū Zahrah, Muḥadarāt Fi Al-Aqd Li Zawāj Wa Athārahu, (T.tp: Dār al-Fikr ‘Arabi, 1971), 45.

Muhammad Fathonaddin, ‘Perkahwinan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Studi Pemikiran Sachiko Murata,’ (Disertasi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2019).

Muhammad Kamaluddin Imam, al- Zawaj fi Fiqh Islami Dirasah Syari’yyah (Iskandariah: Dar al-Jami‘ah Jadidah li al-Nashr, 1998).

Muhammad Mahmud Syafie, al-Tanbih Fi Fiqhi Al- Syāfi’i, Ter: Hafid Abdullah. M.A, (Semarang: CV. Asy Syifa. 1998).

Muḥammad Qāsim al-Ghāzzi, Sharh Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb ‘Alā al-Kitāb al-Musammā bi al-Taqrīb (Misr: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970).

Muḥmmad Muṣṭafā Shalabi, Ahkam al-Usrah fi Islam (Bayrūt: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiah, 1977).

Murtada al-Zabidī, Ithaf al-Sadah al-Muttaqīn bi-Sharh Ihya’ ‘Ulum al-Dīn, (Beirūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1989).

Muslihah Mazlan, Mohd Azam Yahya, Fatimah Nadirah, Mohd Noor, “Fardhu ‘Ain Sebagai Kerangka Pembentukan Disiplin Pelajar di Institusi Pendidikan Islam,” Jurnal Ulwan 1 (2016), 59-73.

Musṭafa al-Khin, Fiqh al-Manḥajī ‘ala Madhhāb al-Imām al- Shāfi‘ī, vol. 2 (Dimashq: Dār al-Qalam, 1992).

Nor Dalilah Zakaria dan Raihanah Azahari, “Menghayati Nilai Iman, Islam Dan Ihsan Dalam Mendepani Cabaran

Kontemporari”. AR-RĀ’IQ 5, no. 1 (2022), 20-74.

Noresah Baharom et al., Kamus Dewan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996).

Norsaleha Mohd Salleh, “Penghayatan Akidah, Ketenangan Hati dan Ketenangan Rohani Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia,” (Tesis Kedoktoran, Universiti Kebangsaan Malaysia 2015).

Nurhanisah Hadigunawan & Raihanah Azahari, “Penghayatan Islam Dan Hubungannya Dengan Konflik Rumah tangga: Kajian Di Unit Runding Cara, Bahagian Undang-undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor,” Jurnal Syariah 24, no. 3 (2016), 393-422.

Nurul Qolbi Mohd Ngalim, Norhazirah Mustaffa & Ahmad Irdha Mokhtar, “Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah,” Prosiding SAKI (2021), 163- 176.

Nurulizzati Mohamed Nawi & Wan Hishamudin Wan Jusoh, “Kaedah Komunikasi Keluarga Menurut Kitab Afat Al-

Lisan Karangan Imam Al-Ghazali,” Malaysian Journal For Islamic Studies 3, no. 2 (2019), 50-57.

Paskalis Belawan, Kehormatan sebagai Nilai dan Hak Asasi Manusia, (2009), http://mualang.wordpress.com/.../

kehormatan sebagai-nilai. Tarikh capaian: 4 Jun 2021

Roziah Chek, “Konsep Perkahwinan dalam Islam dan Kristian: Kajian Perbandingan,” (Tesis Sarjana, Universiti Malaya

.

Ruhil Hayati, ‘Modul Kursus Pra Perkahwinan Islam: Kajian Terhadap Keberkesanannya di Jabatan Agama Islam Negeri Perak Darul Ridzuan,’ (Tesis Sarjana, Universiti Malaya, 2011).

Sa‘īd Hawwa, al-Mustakhlaṣ fi Tazkiyah al-Anfus (Qahirah: Dar al-Salām, 2005).

Salasiah Hanin Hamjah, Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut al Ghazali (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016).

Sapora Sipon, Amin Hassan, “Managing Spirituality in Solving Family Issues.” Procedia - Social and Behavioral Sciences (2015), 185: 214–17.

Sazali, M.Si, “Signifikansi Ibadah Sholat” Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Jurnal Ilmu dan Budaya, 40.52,(2016), 8.

Siti Chadijah, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam,’ Jurnal Rausyan Fikr, vol. 14/1 (2018), 126;

Siti Halimah Putung & Raihanah Hj Azahari, “Kepimpinan Suami dan Hubungannya dengan Kefungsian Keluarga: Satu Perbincangan,” International Research of Shariah, Muamalat and Islam 3 no. 7 (2021), 1-12.

Siti Zubaidah Ismail & Muhamad Zahiri Awang Mat, ‘Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Sebagai Asas Kebahagiaan

Rumahtangga Menurut al-Qurʾan: Suatu Analisis Berdasarkan Ayat 21, Surah al-Rum,’ Jurnal al-Quran dan Pengajian Hadith (2016): 206-222.

Sudi, Suriani, Fariza Sham, And Phayilah Yama, “Pembentukan Spiritual Menurut Islam Sebagai Solusi Dalam Menangani

Permasalahan Sosial Spiritual,” Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 5. 273, (2018), 66-78.

Syafiyah Iqlima Mohd Nadzri, Polimek Perceraian di Malaysia, 15/2020, Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS) 2020, 7.

Syamsiah Nur, ‘Peranan Keluarga Sakīnah, Mawaddah wa Raḥmah Sebagai Sumber Pendidikan Yang Pertama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Indonesia,” Jurnal Zirah 1, no. 1 (2019), 87.

Thoriq Fadli Zaelani, ‘Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka,’ (Disertasi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia, 2017).

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh (Dimashq: Dar al-Fikr, 1989).

Wan Mohd Yusuf Wan Chik, Abdul Wahab Md. Ali, Zulkifli Mohamad, Ahmad Faizal Ramly & Farah Syazrah Mohd Ghazalli, “Pembinaan Keluarga Sejahtera: Analisis Terhadap Prinsip ‘Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera’ Dalam Transformasi Terengganu Baharu,” Journal of Nusantara Studies, 2.2 (2017), 306-318.

Yasir Sayyid Ahmed, al-Qiādah Fann wa Mahārah (Qahirah: Dār al-Bayān, 2009).

Yufiza Yusof, Rafidah Mohd Basir, Saleha Abd Azis dan Zamaruzaman Mohamad, Pelaksanaan Pendidikan Islam Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia (Melaka: Kolej Komuniti Batu Gajah, 2016).

Zainal Abidin Safarwan, Kamus Besar Bahasa Melayu (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2002).

Zalikhah Md Nor, Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam (Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Bhd, 1992).

Zulkifli Hasan, ‘Undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia & Sejauh Manakah Pelaksanaannya,’ dalam Azman Ab Rahman et al., Isu-isu Semasa Global Sempena Kemerdekaan Ke-50 (Nilai: Pusat Pengajian Umum USIM, 2007), 23-35.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Zakaria, N. D., Azahari, R. ., & Ahmad, B. (2023). ELEMEN KEBERTANGGUNGJAWABAN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: Elements of Marriage Responsibility According to Islamic Perspective. Jurnal Fiqh, 20(2), 165–210. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol20no2.1