Jurnal Fiqh (ISSN:1823-089X, E-ISSN: 2289-7518) merupakan jurnal yang dinilai dan diterbitkan setiap tahun oleh Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Objektif utamanya adalah untuk menyediakan satu forum akademik bagi membincangkan isu-isu fiqh dan usul fiqh kontemporari serta isu-isu lain yang berkaitan.

The Jurnal Fiqh (ISSN:1823-089X, E-ISSN: 2289-7518) is a  peer reviewed journal and published annually by the Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Its main objective is to provide an academic forum to discuss contemporary fiqh and usul fiqh issues as well as other issues related to fiqh.